Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 03 aprilie 2020

Confidențialitatea datelor personale este unul dintre angajamentele fundamentale ale Institutului Național perntru Pregătorea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare denumite „INPPA” sau „noi”).

Date personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.

Politica de confidențialitate a INPPA se referă la datele personale ale avocaților, petenților, candidaților la examene, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, ale angajaților / potențialilor angajați și se aplică datelor colectate în scris sau prin intermediul site-ului www.inppa.ro, prin e-mail sau prin alte modalități de contact off-line.

Politica de confidențialitate descrie:

– scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale;
– motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
– categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și care sunt procesate;
– durata procesării acestor date;
– drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
– cui putem dezvălui datele personale

INPPA procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

I. SCOPURI, MODALITĂŢI DE PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii unui avocat cu INPPA, dumneavoastră, datele personale ale acestuia pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor. Utilizăm datele personale ale avocaților în următoarele cazuri:

1. Rezolvarea plângerilor și contestațiilor făcute de cursanți sau formatori împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de conducere al INPPA, Președintele INPPA și Directorul INPPA, în cazurile prevăzute de lege, statutul profesiei de avocat, statutul INPPA și regulamentul de organizare și funcționare a INPPA.

1.1. Colectarea datelor cu caracter personal pentru rezolvarea plângerilor și contestațiilor împotriva hotărârilor se efectuează de Consiliul de conducere al INPPA, Comisia Permanenta a UNBR sau, după caz, de Consiliul UNBR și se realizează prin transmiterea acestora personal, de către petent sau prin transmiterea lor de către INPPA.

1.2. Datele colectate în condițiile pct. 1.1. vor putea fi accesate doar de salariații INPPA desemnați în acest scop, membrii Comisiei Permanente a UNBR, Consiliului UNBR, Consiliului de conducere al INPPA, Președintele INPPA și Directorul INPPA. În procesul de analiză a cererilor, datele personale ale petenților pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane) de a căror conlucrare depinde soluționarea unei cereri. Documentele ce cuprind date personale ale petenților sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, în condiții de securitate, iar la terminarea termenului de păstrare sunt supuse distrugerii securizate.

1.3. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către INPPA în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate, nu vor fi copiate (indiferent de suport) nu vor fi multiplicate și nu vor rămâne în posesia acestora. Nici un terț nu va putea prelucra datele în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către INPPA.

1.4. Datele personale puse la dispoziția INPPA sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor și petițiilor, conform reglementarilor cărora se supune INPPA. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la acestea este strict reglementat și controlat, în condiții ce asigură confidențialitatea datelor.

1.5. Utilizăm datele de contact ale petenților pentru a comunica cu aceștia în legătură cu cererea înaintată la INPPA și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

1.6. Soluționarea cererilor adresate INPPA se face pe baza consimțământului privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare analizării cererii potrivit legii.

2. Prelucrarea datelor pentru comunicarea către cursanți sau formatori a informărilor legate de desfășurarea activităților de formare inițială și continuă, inclusiv de evaluare și examinare, organizarea și funcționarea INPPA, publicații și informări cu caracter profesional sau organizatoric către cursanți și formatori.

2.1. INPPA utilizează datele de contact ale cursanților și formatorilor pentru comunicarea informărilor ce privesc măsurile adoptate pentru organizarea și desfășurarea procesului de formare inițială sau continuă, inclusiv privind evaluarea sau examinarea, sau pentru organizarea și funcționarea INPPA, a publicațiilor (inclusiv cele on-line) și informărilor cu caracter profesional sau organizatoric, prin utilizarea numelui și prenumelui, precum și a adresei de e-mail comunicate INPPA.

2.2. Categoriile de date prelucrate pentru realizarea activităților prevăzute la pct. 2 sunt: numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care cursantul sau formatorul le-a furnizat direct INPPA sau pe care cursantul le-a pus la dispoziția baroului cu ocazia înscrierii la examenul de admitere în profesie sau înscrierii pe tabloul avocaților.

2.3. Pentru publicațiile primite de la sau prin intermediul INPPA, cursantul sau formatorul poate oricând să retragă consimțământul, exprimând opțiunea de a nu le mai primi, făcând clic pe butonul „Dezabonare” atunci când se primesc astfel de comunicări prin e-mail sau prin comunicare directa prin e-mail către INPPA la adresa office@inppa.ro sau către editorul publicației.

3. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea), Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic al avocatului român, Codul deontologic al avocatului european.

3.1. INPPA poate prelua unele date personale ale avocaților pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de Lege, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic sau alte acte ale organelor profesiei de avocat ce impun obligația comunicărilor către avocați.

3.2 În situațiile prevăzute la pct. 3.1, prelucrarea este impusă de obligația legale sau cuprinsă în acte obligatorii ale organelor profesiei, potrivit legii, Statului profesiei sau Codului deontologic al avocatului român, Codului deontologic al avocatului european.

4. Plângeri și contestații făcute de persoane/entități, altele decât cursanții sau formatorii, împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de conducere al INPPA, Președintele INPPA și directorul INPPA, inclusiv plângeri, sesizări, reclamații formulate împotriva cursanților sau formatorilor.

4.1. INPPA colectează și prelucrează datele personale ale petenților/contestatorilor sau reprezentanților acestora necesare pentru a procesa plângerile și contestațiile făcute de persoane/entități, altele decât cursanții sau formatorii, împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de conducere al INPPA, Președintele INPPA și directorul INPPA, inclusiv plângeri, sesizări, reclamații formulate împotriva cursanților sau formatorilor.

4.2. Datele colectate în condițiile pct. 4.1. vor putea fi accesate doar de salariații INPPA desemnați în acest scop, membrii Consiliului de conducere al INPPA, Președintele si directorul INPPA. În procesul de analiză a cererilor, datele personale pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane, de exemplu specialiști), date care, după analiză, vor fi înapoiate către INPPA unde sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, iar la terminarea termenului de păstrare sunt supuse distrugerii securizate.

4.3. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către INPPA în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate, nu vor fi copiate (indiferent de suport) nu vor fi multiplicate și nu vor rămâne în posesia acestora. Nici un terț nu va putea prelucra datele încredințate exclusiv în scopul soluționării unei lucrări înregistrate la INPPA în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către INPPA.

4.4. Datele personale puse la dispoziția INPPA sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele care au acces la acestea este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

4.5. Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu solicitantul în legătură cu cererile/petițiile/reclamațiile/sesizările și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

4.6. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii se menționează expres în cuprinsul cererii, sesizării, reclamației, petiției.

5. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți partener contractual al INPPA

5.1. În vederea menținerii relației contractuale, INPPA folosește datele personale relevante ale co-contractantului sau ale reprezentantului acestuia pentru a menține relația contractuală. Ne bazăm în acest caz pe obligația de îndeplinire a acordului (convenției, contractului) încheiat cu INPPA ca motiv de procesare a datelor personale.

5.2. Utilizăm datele de contact ale contract-contractanților pentru a comunica în legătură cu orice probleme relevante legate de realizarea obligațiilor contractuale. Ne bazăm și în acest caz, pe acordul de a coopera pentru îndeplinirea acordului încheiat cu INPPA, ca motiv pentru procesare.

5.3. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate INPPA, de regulă de însuși cocontractant sau de reprezentantul acestuia.

6. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți un solicitant de loc de muncă / colaborare

6.1. Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul INPPA. Ne bazăm această procesare de date conform cu încheierea și executarea acordului.

6.2. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu solicitantul sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile privind educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date personale furnizate direct INPPA.

7. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți vizitator al sediilor în care ne desfășurăm activitatea

7.1. INPPA folosește datele personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor se bazează pe interesul legitim al INPPA, și anume protejarea acestor spații, a activelor și a personalului INPPA.

7.2. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră, precum și alte date personale pe care le furnizați direct.

8. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți utilizator al site-urilor de internet ale INPPA

8.1. Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru de internet – www.inppa.ro – și/sau cele ale structurilor noastre teritoriale pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-urilor. Ne bazăm pe această activitate de prelucrare a datelor prin interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-urilor de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestora.

8.2. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul.

8.3. Pentru toate categoriile de persoane prevăzute la art. 8.1 se pot procesa și datele dumneavoastră în contextul modificărilor care implică orice entitate sub autoritatea sau afiliată INPPA. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care INPPA are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de INPPA în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al INPPA de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

9. Colectarea și prelucrarea datelor în cazul în care sunteți candidat la examenul de primire în profesie

9.1. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră pentru a procesa cererea formulată de dumneavoastră privind participarea la examenul de primire în profesia de avocat, în condițiile Statutului profesiei de avocat. Datele colectate sunt cele prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

9.2. În situațiile prevăzute la pct. 9.1, motivul pentru prelucrare îl reprezintă obligația legală.

9.3. Datele dumneavoastră personale pe care le puneți la dispoziția noastră sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la ele este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

9.4. Datele colectate în condițiile pct. 9.1 vor putea fi accesate doar de salariații INPPA desemnați în acest scop, de membrii Comisiei Permanente, Consiliului UNBR, Consiliului de conducere al INPPA, Președintele INPPA, directorul INPPA și membrii Comisiei de examen. În procesul de analiză a cererilor, datele dumneavoastră personale pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane, de exemplu specialiști), date care, pot fi prelucrate și stocate într-o bază de date, prin intermediul unei aplicații informatice.

9.5. Niciuna din datele dumneavoastră personale puse la dispoziția terților de către INPPA în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate. Niciun terț nu va putea prelucra datele dumneavoastră în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către INPPA.

9.6. Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu cererea dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

9.7. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii dumneavoastră se exprima în cererea de înscriere la examen.

II. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

10. Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, INPPA urmărește sa furnizați toate categoriile de date cu caracter personal exclusiv în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu pot fi îndeplinite obligații reglementate normativ ce revin INPPA (inclusiv, să soluționăm cereri de competenta INPPA).

11. Dacă furnizați INPPA datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora înainte de orice dezvăluire a acestor date fata de INPPA, modul în care INPPA intenționează să proceseze datele personale, astfel cum acesta este descris în această document de politică de confidențialitate a INPPA.

III. DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

12. Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem:

– să dezvăluim datele dumneavoastră de contact către entitățile aflate sub autoritatea sau afiliate INPPA;
– dacă este în interesul dumneavoastră și este necesar, să divulgăm datele dumneavoastră personale relevante instanțelor judecătorești sau autorităților relevante, în contextul soluționării cererilor transmise/înregistrate/adresate/depuse la INPPA.

IV. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR PERSONALE

13. Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale atât pe durata soluționării cererilor formulate de dumneavoastră, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.

14. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul soluționării unei cereri sau executării unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

V. ”DREPTURILE TALE”

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

– dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi și, dacă afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

– dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;

– dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

– dreptul la restricții – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

– dreptul de a formula obiecții – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer sau să transmiteți aceste date altui controlor de date.

Suntem dispuși să vă asigurăm de exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe informații despre aceste drepturi, depunând la UNBR, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la adresa Uniunea Națională a Barourilor din România-UNBR, Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr.5, Sector 5, Cod 050091, România sau prin e-mail la privacy@unbr.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.

VI. VERSIUNI LA ​​ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată la anumite intervale de timp. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul INPPA.

Distribuie:
Array
Data ultimei actualizări: 28 octombrie 2019